.

Î ãîñòèíèöàõ ã. Ìîñêâû íà ïåðèîä ðàáîòû Êîíôåðåíöèè ÈÒÎ-XXI

Ãîñòèíèöû Þæíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà ã. Ìîñêâû

Íàçâàíèå          Àäðåñ (ìåòðî)Êîíòàêòû.            Ïðèìåðíàÿ ñòîèìîñòü

Êîëîìåíñêîå 3*           ïðîñïåêò Þ.Â.Àíäðîïîâà, ä.39 (ì. Êîëîìåíñêîå)      (499) 725-11-74

http://www.hotel-kolomenskoye.ru/

Îò 2800 äî 5500

Ðóñü-Îòåëü 3*                Âàðøàâñêîå øîññå 21 êì (ì.Àííèíî, ì. Áóëüâàð Äìèòðèÿ Äîíñêîãî)             (495) 380-21-68

http://www.rus-hotel.ru

îò 4450 ð. äî 6840 ð.

Ìèëàí 4*         Øèïèëîâñêàÿ óë., ä. 28À (ì. Äîìîäåäîâñêàÿ)              (495) 648 93 00

http://hotelmilan.ru/

Óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó

Öàðèöûíî 3*  Øèïèëîâñêèé ïðîåçä, ä.47 (ì. Îðåõîâî)        (495) 343-43-65, (495) 343-43-63, (495) 223-60-50, (495) 343-43-48

http://www.hotel-tsaritsino.ru/

îò 3600 ð. äî 6210 ð.

Ïàíîðàìà 3*   óë. Ìàñòåðêîâà, ä. 4 (ì. Àâòîçàâîäñêàÿ)          (495) 788-72-72

http://www.otel-panorama.ru/

îò 3600 ð. äî 10500 ð.

Ðîññâÿçü 3*      Ñòàðîêàøèðñêîå øîññå, ä.2, êîðï.10. (ì. Âàðøàâñêàÿ, ì. Êàøèðñêàÿ)            (499) 709-77-10

áðîíèðîâàíèå 8 (800) 777-01-24 (çâîíîê èç ðåãèîíîâ Ðîññèè áåñïëàòíûé)îò 3000 ð. äî 8000 ð.

Îðåõîâî           Øèïèëîâñêèé ïðîåçä, 43, êîðïóñ 1, è 39, êîðïóñ 2 (ì. Îðåõîâî)        (495) 787-49-88, (495) 787-49-90, (495) 787-49-89, (495) 343-09-11,

http://www.orekhovo-hotel.ru/

Îò 2100 äî 5600 ð.

Ãàëåðåÿ Ñèòè  óë. Ìàñòåðêîâà, 3 (ì. Àâòîçàâîäñêàÿ)               (495) 675-07-58

http://www.hotelgalery.ru

Îò 2900 äî 7000

Ýðèäàí-1          Áàëàêëàâñêèé ïðîñïåêò, 2, êîðïóñ 2 (ì. ×åðòàíîâñêàÿ)           (495) 316-82-59, (495) 316-82-45

http://www.eridanhotel.ru/

Îò 3700 äî 6200

ßêîðíàÿ            Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ óëèöà, 32, êîðïóñ 2 (ì. Êîëîìåíñêàÿ)       (495) 116-11-96, (495) 118-79-53

http://www.hotel-yakor.ru/

Îò 1700

Áîðèñîâñêèé 19             Áîðèñîâñêèé ïðîåçä, 19 (ì. Êðàñíîãâàðäåéñêàÿ, Äîìîäåäîâñêàÿ)   (495) 390-23-50, (495) 393-22-05, (495) 394-77-11, (495) 394-99-29      Óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó

: 2011-10-14